SotsiaalTeenuste disain 

Teenuste disain aitab luua uusi või täiustada olemasolevaid teenuseid, muutes need klientidele kasulikumaks ja ihaldusväärsemaks ning organisatsiooni enda jaoks efektiivseks ja eristuvaks!

Teenusepakkujal tuleb n-ö edukuse tagamiseks mõelda sellele, kuidas pakkuda klientidele maksimaalset rahulolu ning neid positiivselt üllatada. 

Teenuse disain kui protsess aitab meil mõista klienti ja tema maailma, millest ta elab ning see kogemus tuuakse teenuse pakkujani!

Teenuste disainimisel lähtume inimkeskse disainimise (Human-Centered Design, HCD) protsessist ja tehnikate kogumist, mida kasutatakse uute lahenduste loomiseks. Protsess algab inimeste vajaduste, unistuste ja käitumiste uurimisest, mida soovitakse mõjutada disaini lahendustega (vt joonis). Kui ollakse kindlaks määratud ihaldatavuse ehk soovitu hulk, tuleb hakata läbi selle vaatama „teostatavust“ ja „elulisust ehk toimivust“.


Joonis. Inimkeskse disaini protsess ja selle olulisemad tegurid (allikas: Human Centred...2013: 5-6; autori täiendused).

Kasutatavad meetodid

Oleme keskendunud teenuste disainimisel vaid sotsiaalvaldkonna organisatsioonidele. Seetõttu oskame arvestada sotsiaalsfääri spetsiifikaga - seda nii teenuse pakkujate kui ka klientide seas. Disainiprotsess on igati mitmekülgne ja vastavuses kindlasti teenuse pakkuja eesmärkide ning võimalustega. 

Disainiprotsessi infokogumise viisile on iseloomulik arvestada kasutajate eriomaste vajadustega. Sellest tulenevalt valime meetodid lähtuvalt sihtgrupist, kellele teenust hakatakse arendama või looma. Enne tööle asumist paneme koostöös kliendiga paika tööteostamise kava ja eesmärgid. Kasutatavatest meetoditest annab ülevaate alljärgnev topeltteemanti mudel (double diamond model).


Joonis. Teenuse arendamise meetodid topeltteemanti mudelil

Esimeses etapis kogume võimalikult palju infot, mille põhjalt edasi minna. Selleks käime vaatlemas, viime läbi intervjuu ja vajadusel teeme pilte. Järgmises ehk piiritlemise faasis hakkame kogutud infot kokku panema: kaardistame kliendi teekonna, koostame diagrammi ja kliendi profiilid. Järgmisena mängime situatsioonid läbi. Kõige lõpus toimub arendatud või loodud teenuse esitlemine.

Teenuste disainimine aitab:
  • selgemalt sõnastada oma eesmärke
  • õppida tundma iga nurga alt oma klienti
  • mõelda ja tegutseda loovalt ning innovaatiliselt
  • jõuda oma kliendile lähemale
  • lahendada probleeme erinevate loovate meetodite abil
  • leida teenuse "sisemine ilu" ja pakkuda kliendile erinevaid kogemusi
  • kaardistada ja visualiseerida võimalikud tulevikuväljavaated
  • plaane ellu viia

Kasutatud materjal:
1. Best, K. 2010. Disainijuhtimise alused. Eesti Disainikeskus.
2. Human Centered Design. Toolkit. 2nd edition. 2013.